0533 576 80 90
0266 246 4658(tfx)
Paşaalanı Mahallesi, Yeni Sanayi Sitesi,
12 Ekim Caddesi No:42/6
Karesi/Balıkesir

HİZMETLERİMİZ

Geri

İşyeri Hekimi Çalıştırma Yükümlülüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ’nun 6. Maddesine istinaden İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş
sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;
a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer
alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması
hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak
belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin
yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/16 md.) Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip
olmayan ancak 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından
Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. (1) (2)
b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç,
gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.
c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar.
ç) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata
uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.
d) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında;
görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen
çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.
(2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerini, Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan doğrudan alabileceği gibi 4734 sayılı Kanun
hükümleri çerçevesinde de alabilir.
(3) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

İşyeri hekimliği sözleşmesi ile sizlere sunulan hizmetler

İşyerinizde poliklinik hizmetinin sağlanması ve işyeri hekimi tarafından düzenlenecek reçetelerin SGK üzerinden çalışanların temin etmesi.
İş güvenliği kuruluna hekim olarak iştirak edilmesi ve kurulun faal olarak çalışmasının sağlanması
Yıllık iş sağlığı çalışma planının hazırlanması.
İş sağlığı, hijyen, ergonomi, bulaşıcı hastalıklar ve genel sağlık eğitimlerinin verilmesi
Çalışanların işe giriş, işe dönüş ve periyodik sağlık muayenelerinin yapılması.
İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili eğitimler vermek ve önerilerde bulunmak.
Periyodik sağlık tetkik ve kontrollerin yapılması, sağlık sorunları hakkında gerekli tedbirlerin alınması ve çalışanların bu konuda bilgilendirmelerinin sağlanması.
İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları hakkındaki olumsuzluklara yönelik tedbirlerin alınması.
İşçilerin sağlık bilgileri ile yaptıkları işlere uygunluklarının kontrol edilmesi ve çalıştıkları ortamdaki maruziyet bilgilerinin değerlendirilmesi ve sonuçlarının saklanması.
Sağlık sorunları oluşturabilecek işyeri ortam ölçümleri konusunda öneriler.
İş ile işçinin uyumu ile ilgili değerlendirme ve öneriler.
Çay ocağı, yemekhane, dinlenme ve yatma yerleri, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin periyodik hijyen denetimlerinin yapılması ve gerekli önlemlerin alınması.
Risk analizlerine katkıda bulunmak, işyeri sağlık risklerini tespit etmek.
Bulaşıcı hastalıkları önleme ve bağışıklıklar hakkında gerekli çalışmaların yapılması.
Portör muayenelerinin yapılması.
Ergonomi ile ilgili risklerin araştırılması ve işyerinde gerekli iyileştirmelerin yapılması.
Çalışma ortamına yönelik iç ortam ve kişisel maruziyet ölçümlerinin yapılmasını sağlanması.
Sertifikalı ilkyardım personellerinin hazırlanması ve çalışanlara yönelik genel ilkyardım hatırlatma eğitimlerinin verilmesi.
İşyerinde ilkyardım ve acil müdahaleye yönelik ekiplerin ve gerekli müdahale malzemelerinin tedarik edilerek sürekli kullanıma hazır halde bulundurulması.
Çalışanların iş adaptasyonu , psikolojik ve sosyal rahatsızlıkları araştırılması.
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının takibi, önlenmesi ve Sgk’ya bildirilmesi.
İş sağlığı ve çalışanların ilgili rahatsızlık ve sağlık kayıtlarının gerekli sürelerde arşivinizde saklanmasının takibi.

Bilgi almak ve size ulaşmamız için

© 2017 ANADOLU OSGB